Эрх зүй

Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Монгол улсын хууль

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
 
1995 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр
Улаанбаатар хот
 
НӨХӨРЛӨЛИЙН ТУХАЙ
/Энэ хуулийн нэрээс " компани" гэсэн үгийг 1999 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар хассан/
I ХЭСЭГ
 
ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
 
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл

 
            1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
 
            Энэ хуулийн зорилт нь нөхөрлөлийг үүсгэн байгуулах, бүртгүүлэх, тэдгээрийн удирдлага, зохион байгуулалт, хяналтын бүтцийг тогтоох, бүртгэл, тайлан гаргах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгахтай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
 
            2 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт
 
            Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:
 
                        1/ "үүсгэн байгуулах гэрээ" гэж хэд хэдэн этгээд ашиг олох зорилгоор эд хөрөнгөө нэгтгэн энэ хуульд заасан хэлбэрээр зохион байгуулагдаж тодорхой төрлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулахаар хэлэлцэн тохирч бичгээр байгуулсан хэлцлийг хэлнэ;
 
                        2/ "үүсгэн байгуулах баримт бичиг" гэж эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, нөхөрлөлийн гэрээ / төсөл/ , дүрмийг хэлнэ;
 
                        З/ "гишүүн" гэж нөхөрлөлд хөрөнгө оруулсан этгээдийг хэлнэ. Хувь хүн,нөхөрлөл, төрийн эрх бүхий байгууллага гишүүн байж болно.
 
            З дугаар зүйл. Нөхөрлөлийн хэлбэр
 
            1. Нөхөрлөл дор дурдсан хэлбэрээр зохион байгуулагдаж болно:
 
                        1/ бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай;
                        2/ зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай.
           
            4 дүгээр зүйл. Гадаад худалдааны эрх
 
            Нөхөрлөл эдийн засгийн гадаад харилцаанд бие даан оролцох эрхтэй.
 
            5 дугаар зүйл. Тусгай зөвшөөрөл авах
 
            1. Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх нөхөрлөл хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу холбогдох эрх бүхий байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авна.
 
            2. Нөхөрлөл татан буугдах үед эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болох бөгөөд бүртгэх байгууллага энэ тухай тусгай зөвшөөрөл олгосон байгууллагад мэдэгдэнэ.
           
6 дугаар зүйл. /Хүчингүй/
 
            7 дугаар зүйл. Нөхөрлөл нэгдэх
 
            Нөхөрлөл үйл ажиллагаагаа зохицуулах, ашиг сонирхлоо төрийн болон бусад байгууллагад төлөөлөх зорилгоор нутаг дэвсгэрийн болон бусад чиглэлээр Иргэний хуульд зааснаар нэгдэж болно.
 
            8 дугаар зүйл. Нөхөрлөлийн нэр
 
            1. Нөхөрлөл оноосон нэртэй байна. Оноосон нэр товч бөгөөд төрийн албан бичгээр илэрхийлэгдсэн, бусад нөхөрлөлийн оноосон нэртэй давхардаагүй байна.
 
             2. Энэ хуулийн З дугаар зүйлд заасан хэлбэрээр зохион байгуулагдаж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг энэ хуульд зааснаас өөрөөр нэрлэхийг хориглоно.
 
            9 дүгээр зүйл. Нөхөрлөлийг бүртгэх
 
            1. Нөхөрлөлийг оршин байгаа газрынх нь нутаг дэвсгэрийн бүртгэх байгууллага, тэдгээрийн өргөдлийг үндэслэн улсын бүртгэлд бүртгэнэ.
 
            2. Гадаад улсад байгуулагдсан бөгөөд энэ хуульд заасан нөхөрлөлтэй адил төрлийн хуулийн этгээд, тэдгээрийн салбар, төлөөлөгчийн газар Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулахаар бол энэ хуульд заасан журмын дагуу бүртгүүлж, Монгол Улсын хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөнө.
 
            З. Нөхөрлөлийг бүртгэгдсэн өдрөөс эхлэн байгуулагдсанд тооцно.
 
            10 дугаар зүйл. Бүртгүүлэх тухай өргөдлийн
                                                         агуулга
 
            1. Өргөдөлд энэ хуулийн 32 дугаар зүйл, 88 дугаар зүйлийн З дахь хэсэгт заасан нөхцөл бүрдсэн эсэхийг заана.
 
            2. Өргөдөлд дор дурдсан зүйлийг хавсаргана:
 
                        1/ үүсгэн байгуулах гэрээ /цаашид "гэрээ" гэх/;
                        2/ хуульд заасан бол дүрэм;
                        З/ /Энэ заалтыг 2002 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/
 
                        4/ гишүүдээс тухайн нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийн талаар холбогдох байгууллагаас гаргуулсан баталгаа болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ.
/Энэ заалтад 1997 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/
 
            11 дүгээр зүйл. Бүртгэх байгууллагын
                                                бүрэн эрх
 
            1. Бүртгэх байгууллага өргөдлийг хүлээн авч хянаад энэ хуульд заасан шаардлага хангасан гэж үзвэл нөхөрлөлийг ажлын 7 хоногийн дотор улсын бүртгэлд бүртгэж, гэрчилгээ олгоно.
 
            2. Бүртгэх байгууллага бүртгэлтэй холбогдсон асуудлаар дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
 
                        1/ нөхөрлөл хуульд заасан журмын дагуу үүсгэн байгуулагдаж байгаа эсэхийг хянах;
 
                        2/ бүртгэгдсэн өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаанд гэрээ, дүрэмд заасан үндсэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, эсхүл түүнтэй холбогдсон бэлтгэл ажлаа эхлээгүй, үйл ажиллагаагаа эхэлсэн боловч дараалсан 12 сараас дээш хугацаанд тасалдсан тохиолдолд нөхөрлөлийг улсын бүртгэлээс хасах;
 
                        З/ дор дурдсан үндэслэлээр бүртгэхээс татгалзах:
 
                                    а/ энэ хуульд заасан журмын дагуу гэрээ, дүрмээ батлаагүй;
                                    б/ үйл ажиллагааны зорилго нь хуульд нийцээгүй;
                                    в/ үүсгэн байгуулагч нь эрх зүйн чадамжгүй;
                                    г/ оноосон нэр давхардсан.
 
                         4/ нөхөрлөлийн талаар нийтэд мэдээлэхээр энэ хуульд заасан мэдээллийг хэвлэн нийтлэх.
 
            З. Бүртгэх байгууллага энэ зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2-д заасан үндэслэлээр бүртгэлээс хассан, эсхүл мөн хэсгийн З-т заасан үндэслэлээр бүртгэхээс татгалзсан бол энэ талаар тухайн нөхөрлөлд 7 хоногийн дотор бичгээр мэдэгдэнэ. Шийдвэрийг зөвшөөрөөгүй нөхөрлөл шүүхэд гомдол гаргаж болно.
 
            4. Нөхөрлөлийг бүртгэхэд энэ хуулийн 1О дугаар зүйлд зааснаас бусад баримт бичиг шаардахыг хориглоно.
 
            5. Бүртгэх байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдсон гомдлыг шүүхэд гаргана.
 
            12 дугаар зүйл. Оршин байгаа газар, түүнийг өөрчлөх
 
            1. Нөхөрлөлийн оршин байгаа газрыг тэдгээрийн ерөнхий захиргаа байршин байгаа газраар тодорхойлно.
/Энэ хэсэгт 2002 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/
 
            2. Нөхөрлөл оршин байгаа газраа өөрчлөхөөр бол энэ тухайгаа харьяаллынхаа бүртгэх байгууллагад 14 хоногийн дотор бичгээр мэдэгдэнэ.
 
            З. Бүртгэх байгууллага энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 7 хоногийн дотор шилжилт хийсэн тухай улсын бүртгэлд тэмдэглэл хийж, шинээр орших газрын харьяаллын бүртгэх байгууллагад бичгээр мэдэгдэх бөгөөд түүнд тухайн нөхөрлөлтэй холбогдолтой бүх баримт бичгийг хавсаргана.
 
            4. Шинээр орших газрын харьяаллын бүртгэх байгууллага шилжилтийг энэ зүйлийн З дахь хэсэгт заасан журмын дагуу хийгдсэн гэж үзвэл тухайн нөхөрлөлийг улсын бүртгэлд авна.
 
            13 дугаар зүйл. Нөхөрлөл зохион байгуулалтын
                                            төрөл, хэлбэрээ өөрчлөх
 
            Нөхөрлөл хуульд заасан төрөл,хэлбэрээр энэ хуульд заасан журмын дагуу өөрчлөгдөн зохион байгуулагдаж болно.
 
            14 дүгээр зүйл. Татан буугдах
 
            1. Нөхөрлөл нь дор дурдсан үндэслэлээр гишүүдийн хурлын шийдвэрээр татан буугдана:
 
                        1/ гэрээ, дүрэмд заасан хугацаа дууссан;
                        2/ саналын эрхийн дийлэнх олонхийг эзэмшиж байгаа гишүүд санал гаргасан;
 
                        З/ тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дагнан эрхэлдэг нөхөрлөлд олгогдсон тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болсон;
 
                        4/ зохион байгуулалтын төрөл хэлбэрээ өөрчилсөн;
                        5/ нөхөрлөлийн онцлогтой холбогдон энэ хуульд заасан бусад үндэслэл;
 
                        6/ энэ хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2-т зааснаар улсын бүртгэлээс хассан;
 
                        7/ гэрээ, дүрэмд заасан бусад үндэслэл.
 
            2. Шүүх нөхөрлөлийг дор дурдсан үндэслэлээр татан буулгана:
 
                        1/ дампуурсан;
                        2/ нэг ч гишүүн үлдээгүй;
                        З/ энэ зүйлийн 1 дэх хэсгийн З, 6-д заасан үндэслэлээр татан буугдах шийдвэр гаргаагүй, эсхүл шийдвэр гаргасан боловч үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн эрхэлж байгаа;
 
                        4/ хуулийг удаа дараа буюу ноцтой зөрчсөн;
                        5/ хуульд заасан бусад үндэслэл.
 
            15 дугаар зүйл. Татан буулгах комисс
 
            1. Татан буулгах тухай шийдвэр гаргасан байгууллагаас томилсон татан буулгах комисс татан буулгах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ.
 
            2. Татан буулгах комисс томилсноор тухайн нөхөрлөлийн удирдлагын бүрэн эрх дуусгавар болж, татан буулгах комисст шилжинэ.
 
            16 дугаар зүйл. Татан буулгах комиссын үүрэг, хариуцлага
 
            1. Татан буулгах комисс дараахь үүрэг гүйцэтгэнэ:
 
                        1/ нөхөрлөлийг татан буулгах тухай шийдвэр гарснаас хойш З хоногийн дотор нийтэд мэдээлэх;
 
2/ дуусгалтын баланс, тайлан гаргаж, гишүүдийн хурлаар хэлэлцүүлэх;
                        З/ өр төлбөрийг хуульд заасан дараалал, журмын дагуу барагдуулах;
                        4/ үлдсэн эд хөрөнгийг хуульд заасан журмын дагуу гишүүдэд хуваах;
                        5/ татан буулгах ажиллагаа дууссаныг бүртгэх байгууллагад мэдэгдэх.
 
                        2. Тухайн нөхөрлөлийг бүртгэх байгууллага улсын бүртгэлээс хассанаар татан буугдсанд тооцно. Энэ тухай бүртгэх байгууллага нийтэд мэдээлнэ.
 
                        З. Татан буулгах комисс үүргээ гүйцэтгэх үедээ өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас тухайн нөхөрлөлд ямар нэг хохирол учруулсан бол уг хохирлыг хуульд заасан журмын дагуу хариуцна.
 
                        4. Татан буулгах комисс, тухайн нөхөрлөл гишүүдийн хооронд үүссэн маргааныг шүүх хянан шийдвэрлэнэ.
 
            17 дугаар зүйл. Харилцагчдын үүрэг
 
            1. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол татан буугдаж байгаа нөхөрлөлтэй харилцагчид татан буугдах гэж байгааг нийтэд мэдээлснээс хойш З сарын дотор төлбөр тооцоогоо хийх үүрэгтэй.
 
            2. Энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хугацаанд харилцагч тал төлбөр, тооцоогоо хийгээгүй бол нэхэмжлэл хангуулах эрхээ алдана.
 
            18 дугаар зүйл. Хууль тогтоомж зөрчигчдөд
                                            хүлээлгэх хариуцлага
 
            Нөхөрлөлийн тухай хууль тогтоомж зөрчигчдөд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол бүртгэх байгууллага зөрчлийн шинж байдлыг харгалзан дор дурдсан шийтгэл ногдуулна:
 
                        1/ нөхөрлөлийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэлгүй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулсан бол олсон орлогыг хурааж гэм буруутай этгээдийг 40000-50000 төгрөгөөр торгох;
                        2/ дүрэм болон дүрмийн санд орсон өөрчлөлтийг бүртгэх байгууллагад хуульд заасан хугацаанд мэдэгдээгүй бол гэм буруутай албан тушаалтныг 40000-50000 төгрөгөөр торгох;
 
                        З/ гэрээ, дүрэмд зааснаас өөр төрлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулсан бол олсон орлогыг хурааж нөхөрлөлийг 200000-250000 төгрөгөөр торгох;
 
                        4/ энэ хуулийн 12 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, 45 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэг, 49 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэг, 67 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 68 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 74 дүгээр зүйлийн З дахь хэсгийг зөрчсөн бол буруутай албан тушаалтныг 10000-25000 төгрөгөөр торгох.
 
/ Энэ бүлгээс "компани", "салбар" гэсэн үгийг 1999 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар хассан/

II ХЭСЭГ
 
НӨХӨРЛӨЛ
 
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ
 
Бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай
нөхөрлөл

 
            19 дүгээр зүйл. Бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай
                                                            нөхөрлөл
 
            1. Нөхөрлөлийн хүлээсэн үүргийг гишүүд нь нөхөрлөлд оруулсан эд хөрөнгө болон хувийн өмчийн эд хөрөнгөөрөө хамтран хариуцдаг нөхөрлөлийг бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл гэнэ.
 
            2. Бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөлийн оноосон нэрийн ард "ББ" гэсэн ялгах тэмдэг хэрэглэнэ.
 
            20 дугаар зүйл. Бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай
                                          нөхөрлөл байгуулах, бүртгүүлэх
 
            1. Бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл / цаашид нөхөрлөл гэх/ -ийг энэ хуулийн 2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан гэрээний үндсэн дээр байгуулна.
 
            2. Гэрээнд дор дурдсан зүйлийг заавал тусгана:
 
                        1/ нөхөрлөлийн оноосон нэр, оршин байгаа газрын хаяг;
                        2/ эрхлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төрөл, үйл ажиллагаа явуулах хугацаа;
                        З/ удирдах, төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн овог нэр, хаяг, регистрийн дугаар;
                        4/ гишүүн тус бүрийн нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийн хэмжээ, үнэлгээ, үнэлэх аргачлал, буцаан олгох нөхцөл болон үл хөдлөх эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн дугаар;
/Энэ заалтад 1997 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмэлт орсон/
 
                        5/ хэрвээ ажиллах чадвараа нэгтгэж байгаа бол түүний үнэлгээ, үнэлэх аргачлал, үзүүлэх үйлчилгээ, хугацаа;
                        6/ ашиг, алдагдал хуваах зарчим;
                        7/ гэрээ байгуулсан он, сар, өдөр;
                        8/ гишүүдийн овог, нэр, иргэний харьяалал, хаяг, гарын үсэг;
                        9/ шаардлагатай гэж үзсэн бусад зүйл.
 
            З. Гишүүд гэрээ баталснаас хойш 7 хоногийн дотор бүртгэх байгууллагад бүртгүүлэх тухай өргөдөл гаргана.
/Энэ хэсэгт 2011 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
 
            21 дүгээр зүйл. Нөхөрлөлийн удирдлага, хяналт
 
            1. Гишүүн бүр нөхөрлөлийг удирдах, төлөөлөх эрхтэй.
 
            2. Гэрээнд нөхөрлөлийг удирдах, төлөөлөх эрхийг нэг буюу хэд хэдэн гишүүнд олгохоор зааж болно.
 
            З. Удирдах эрх бүхий гишүүд олонхийн саналаар шийдвэр гаргах бөгөөд шийдвэртэй холбогдон үүсэх хариуцлагыг хамтран хариуцна.
 
            4. Нөхөрлөлийг удирдах эрх бүхий гишүүд нөхөрлөлийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдаж, энгийн бүртгэл хөтөлнө.
 
            5. Удирдах, төлөөлөх эрх бүхий гишүүдийн болон нөхөрлөлийн үйл ажиллагаанд бусад гишүүд хяналт тавина.
 
            6. Удирдах, төлөөлөх эрх бүхий гишүүнийг удирдах үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй гэж үзвэл гишүүд түүнийг уг үүргээс чөлөөлж болно.
 
            7. Нөхөрлөлийг удирдах, төлөөлөх эрх бүхий гишүүн нөхөрлөлийн үйл ажиллагааны талаар бусад гишүүдэд байнга мэдээлнэ.
 
            22 дугаар зүйл. Нөхөрлөл, гишүүдийн хоорондын харилцаа
 
            1. Гишүүд үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах мөнгө, эд хөрөнгө, ажиллах чадвараа үнэлж нэгтгэн нөхөрлөлд оруулна.
 
            2. Гишүүн нь нөхөрлөлийн үйл ажиллагаанд заавал биечлэн оролцоно.
 
            З. Нөхөрлөлийн гишүүн өөр нөхөрлөлийн гишүүн байхыг хориглоно.
 
            4. Гишүүдээс нөхөрлөлд оруулсан хувь хөрөнгийн хэмжээг үндэслэн гишүүн тус бүрийн саналын эрхийн тоог гэрээнд тусгана.
 
            5. Гишүүд дор дурдсан асуудлыг заавал санал нэгтэй шийдвэрлэнэ:
 
                        1/ гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;
                        2/ үйл ажиллагааныхаа үндсэн чиглэлийг өөрчлөх.
 
            Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бусад асуудлыг гишүүдийн саналын эрхийн дийлэнх олонхиор шийдвэрлэнэ.
            23 дугаар зүйл. Нөхөрлөлд орох, нөхөрлөлөөс
                                             гарах, хасагдах
 
            1. Нөхөрлөлд шинээр гишүүнээр орж болох бөгөөд нөхөрлөлийн хүлээсэн үүргийг бусад гишүүдийн нэг адил хариуцна.
 
            2. Нөхөрлөлөөс дор дурдсан үндэслэлээр гарна:
 
                        1/ гэрээнд заасан хугацаа дууссан;
                        2/ гэрээнд заасан бусад нөхцөл.
 
            З. Нөхөрлөлөөс дор дурдсан үндэслэлээр хасагдана:
 
                        1/ гэрээгээр хүлээсэн үйлчилгээ үзүүлэх үүргээ биелүүлэх чадваргүй, эсхүл хөрөнгөө оруулах боломжгүй нь тогтоогдсон;
 
                        2/ гэрээгээр хүлээсэн үүргээ ноцтой зөрчсөн.
 
            4. Нөхөрлөлөөс хасагдах үндэслэлийг тухайн гишүүнд урьдчилан мэдэгдэнэ. Хасах тухай асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэхэд уг гишүүн санал өгөх эрхгүй.
 
            5. Хасагдсан гишүүн шийдвэр гарснаас хойш 30 хоногийн дотор шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй.
 
            6. Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол нөхөрлөлөөс гарсан буюу хасагдсан гишүүний нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийг гарсан өдрөөс нь хойш З сарын дотор буцаан олгоно.
 
            24 дүгээр зүйл. Ашиг, алдагдал хуваах зарчим
 
            Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол нөхөрлөл жил бүр ашиг, алдагдлаа тодорхойлно. Гишүүдэд ногдох ашиг, алдагдал нь тэдгээрээс нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгөтэй хувь тэнцүү байна.
/Энэ зүйлд 2002 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/
 
            25 дугаар зүйл. Эд хөрөнгө хуваах
 
            1. Нөхөрлөл татан буугдсаны дараа гишүүд нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгөө буцаан авах эрхтэй. Гэхдээ харилцагчдын төлбөрийг бүрэн барагдуулах хүртэл нөхөрлөлийн хөрөнгийг гишүүдэд хувааж болохгүй.
 
            2. Нөхөрлөлийн төлбөрийг бүрэн барагдуулсны дараа гишүүдийн оруулсан хөрөнгийг буцаан олгож, үлдэх эд хөрөнгийг гишүүдэд оруулсан хөрөнгөтэй нь хувь тэнцүү хуваана. Эд хөрөнгийн хэлбэрээр оруулсан хөрөнгийг биет байдлаар нь буцаан олгох боломжгүй бол гэрээнд заасан үнэлгээ, нөхцөлийг баримтална.
 
            З. Нөхөрлөлийн эд хөрөнгө төлбөр барагдуулахад хүрэлцэхгүй бол гэрээнд гишүүн тус бүр саналын нэг эрхтэй байхаар зааснаас бусад нөхцөлд гишүүдээс оруулсан хөрөнгөтэй хувь тэнцүү хэмжээгээр тэдгээрийн хувийн өмчийн эд хөрөнгөөс гаргуулж, харилцагчдын төлбөрийг бүрэн барагдуулна.
 
            26 дугаар зүйл. Татан буугдах онцлог
 
             Аль нэг гишүүн нөхөрлөлөөс гарсан, хасагдсан, хөрөнгийн чадваргүй болсон буюу нас барсан, сураггүй алга болсонд тооцогдсон гишүүний өв залгамжлагч тухайн нөхөрлөлд ороогүй тохиолдолд нөхөрлөл татан буугдана. Гэхдээ тухайн нөхөрлөл цаашид үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн явуулахаар бол гэрээгээ шинэчилж бүртгэх байгууллагад дахин бүртгүүлнэ.
 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ
Зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай
нөхөрлөл

 
            27 дугаар зүйл. Зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай
                                                              нөхөрлөл
 
            1. Нөхөрлөлийн хүлээсэн үүргийг наад зах нь нэг гишүүн нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгө болон хувийн өмчийн эд хөрөнгөөрөө бүрэн хариуцдаг, бусад гишүүд нь гагцхүү нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийнхөө хэмжээгээр хариуцдаг нөхөрлөлийг зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл гэнэ.
 
            2. Зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөлийн оноосон нэрийн ард "ЗБ" гэсэн ялгах тэмдэг хэрэглэнэ.
 
            28 дугаар зүйл. Зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай
                                                       нөхөрлөлийн онцлог
 
            1. Зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл байгуулах гэрээнд энэ хуулийн 20 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаас гадна гишүүн тус бүрийн хариуцлагыг ялгаж заана.
 
            2. Зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөлийн гагцхүү бүрэн хариуцлага хүлээдэг гишүүд нөхөрлөлийг удирдах, төлөөлөх эрхтэй.
 
            З. Энэ хуулийн 22 дугаар зүйлийн З дахь хэсгийн заалт бүрэн хариуцлагатай гишүүдэд нэг адил хамаарна.
 
            4. Оруулсан хөрөнгийнхөө хэмжээгээр хариуцлага хүлээдэг гишүүд нөхөрлөлийн үйл ажиллагаанд биечлэн оролцохгүй байж болно.
 
            5. Оруулсан хөрөнгийнхөө хэмжээгээр хариуцлага хүлээдэг гишүүдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орох нь тухайн нөхөрлөлийг татан буулгах үндэслэл болохгүй. Харин тэдгээр нь бүгд гарвал нөхөрлөл татан буугдана.
 
            6. Энэ зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасан тохиолдолд үлдсэн гишүүдийн шийдвэрээр уг нөхөрлөл бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөлийн хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн явуулж болно. Энэ тохиолдолд гэрээгээ шинэчлэн, бүртгэх байгууллагад дахин бүртгүүлнэ.
 
            7. Оруулсан хөрөнгийнхөө хэмжээгээр хариуцлага хүлээдэг гишүүд нөхөрлөлийг татан буулгах үед оруулсан хөрөнгөө тэргүүн ээлжинд буцаан авах давуу эрхтэй байна.
 
            8. Энэ зүйлийн 1-7 дахь хэсэгт заасан онцлогоос бусад харилцаа энэ хуулийн 2 дугаар бүлгийн холбогдох зүйл, заалтын дагуу зохицуулагдана.
 

III ХЭСЭГ
КОМПАНИ
/ Энэ хэсгийг 1999 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/
 

 
       МОНГОЛ УЛСЫН ИХ
         ХУРЛЫН ДАРГА                               Р. ГОНЧИГДОРЖ