Мэдээ, мэдээлэл

Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Цаг үе, үйл явдал
2017 оны 10 сарын хөдөө аж ахуйн зарим гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнэ
2017 оны 10 сарын хөдөө аж ахуйн зарим гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнэ (аймаг, нийслэлээр)

Статистик үзүүлэлт Аймаг 2017-10
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Завхан 15,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Говь-Алтай 20,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Баян-Өлгий 20,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Ховд 15,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Увс 20,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Өвөрхангай 15,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Булган 21,500
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Баянхонгор 15,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Архангай 22,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Хөвсгөл 16,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Төв 25,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Говьсүмбэр 17,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Сэлэнгэ 20,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Дорноговь 20,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Дархан-Уул 21,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Дундговь 18,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Дорнод 20,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Сүхбаатар 22,500
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Хэнтий 23,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Улаанбаатар 20,000
Тэмээний эм ноос       Завхан 3,000
Тэмээний эм ноос       Говь-Алтай 3,000
Хонины ноос       Завхан 2,000
Хонины ноос       Өвөрхангай 2,500
Хонины ноос       Архангай 1,500
Хонины ноос       Дундговь 1,500
Хонины ноосгүй нэхий       Булган 5,000
Хонины ноосгүй нэхий       Төв 4,500
Ямааны ноолуургүй арьс       Орхон 12,000
Ямааны ноолуургүй арьс       Булган 11,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Завхан 25,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Говь-Алтай 25,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Ховд 20,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Увс 25,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Орхон 30,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Өвөрхангай 25,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Булган 34,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Баянхонгор 20,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Архангай 35,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Хөвсгөл 28,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Төв 40,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Говьсүмбэр 27,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Сэлэнгэ 30,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Дархан-Уул 31,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Дундговь 25,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Дорнод 30,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Сүхбаатар 30,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Хэнтий 35,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Улаанбаатар 33,000
Адууны шир       Завхан 15,000
Адууны шир       Говь-Алтай 20,000
Адууны шир       Баян-Өлгий 18,000
Адууны шир       Ховд 20,000
Адууны шир       Увс 15,000
Адууны шир       Орхон 16,000
Адууны шир       Өвөрхангай 16,000
Адууны шир       Булган 16,000
Адууны шир       Баянхонгор 15,000
Адууны шир       Архангай 17,000
Адууны шир       Хөвсгөл 16,500
Адууны шир       Төв 20,000
Адууны шир       Говьсүмбэр 15,500
Адууны шир       Сэлэнгэ 15,000
Адууны шир       Дорноговь 15,000
Адууны шир       Дархан-Уул 16,000
Адууны шир       Дундговь 16,000
Адууны шир       Дорнод 12,000
Адууны шир       Сүхбаатар 15,000
Адууны шир       Хэнтий 18,000
Адууны шир       Улаанбаатар 19,000
Хонины ноостой нэхий       Завхан 4,000
Хонины ноостой нэхий       Говь-Алтай 6,000
Хонины ноостой нэхий       Баян-Өлгий 4,000
Хонины ноостой нэхий       Ховд 5,000
Хонины ноостой нэхий       Увс 4,000
Хонины ноостой нэхий       Орхон 5,000
Хонины ноостой нэхий       Өвөрхангай 6,000
Хонины ноостой нэхий       Баянхонгор 4,000
Хонины ноостой нэхий       Архангай 5,000
Хонины ноостой нэхий       Хөвсгөл 5,000
Хонины ноостой нэхий       Говьсүмбэр 5,000
Хонины ноостой нэхий       Сэлэнгэ 4,000
Хонины ноостой нэхий       Дорноговь 4,000
Хонины ноостой нэхий       Дархан-Уул 5,000
Хонины ноостой нэхий       Дундговь 6,500
Хонины ноостой нэхий       Сүхбаатар 4,000
Хонины ноостой нэхий       Хэнтий 5,000
Хонины ноостой нэхий       Улаанбаатар 5,000
Ямааны ноолууртай арьс       Завхан 12,000
Ямааны ноолууртай арьс       Говь-Алтай 20,000
Ямааны ноолууртай арьс       Баян-Өлгий 15,000
Ямааны ноолууртай арьс       Ховд 18,000
Ямааны ноолууртай арьс       Увс 15,000
Ямааны ноолууртай арьс       Өвөрхангай 16,000
Ямааны ноолууртай арьс       Булган 10,000
Ямааны ноолууртай арьс       Баянхонгор 18,000
Ямааны ноолууртай арьс       Архангай 13,000
Ямааны ноолууртай арьс       Хөвсгөл 17,000
Ямааны ноолууртай арьс       Төв 10,000
Ямааны ноолууртай арьс       Говьсүмбэр 16,000
Ямааны ноолууртай арьс       Сэлэнгэ 10,000
Ямааны ноолууртай арьс       Дорноговь 15,000
Ямааны ноолууртай арьс       Дархан-Уул 17,000
Ямааны ноолууртай арьс       Дундговь 25,000
Ямааны ноолууртай арьс       Дорнод 10,000
Ямааны ноолууртай арьс       Сүхбаатар 12,500
Ямааны ноолууртай арьс       Хэнтий 20,000
Ямааны ноолууртай арьс       Улаанбаатар 18,000
Ямааны цагаан ноолуур       Завхан 65,000
Ямааны цагаан ноолуур       Говь-Алтай 69,000
Ямааны цагаан ноолуур       Баян-Өлгий 65,000
Ямааны цагаан ноолуур       Ховд 70,000
Ямааны цагаан ноолуур       Увс 61,000
Ямааны цагаан ноолуур       Орхон 60,000
Ямааны цагаан ноолуур       Өвөрхангай 70,000
Ямааны цагаан ноолуур       Булган 50,000
Ямааны цагаан ноолуур       Баянхонгор 70,000
Ямааны цагаан ноолуур       Архангай 45,000
Ямааны цагаан ноолуур       Хөвсгөл 45,000
Ямааны цагаан ноолуур       Дорноговь 60,000
Ямааны цагаан ноолуур       Дундговь 65,000
Ямааны цагаан ноолуур       Дорнод 40,000
Ямааны цагаан ноолуур       Сүхбаатар 45,000
Ямааны цагаан ноолуур       Улаанбаатар 70,000
Ямааны бор ноолуур       Завхан 65,000
Ямааны бор ноолуур       Говь-Алтай 69,000
Ямааны бор ноолуур       Баян-Өлгий 65,000
Ямааны бор ноолуур       Орхон 60,000
Ямааны бор ноолуур       Өвөрхангай 70,000
Ямааны бор ноолуур       Булган 50,000
Ямааны бор ноолуур       Баянхонгор 70,000
Ямааны бор ноолуур       Архангай 45,000
Ямааны бор ноолуур       Хөвсгөл 45,000
Ямааны бор ноолуур       Дорноговь 60,000
Ямааны бор ноолуур       Дундговь 65,000
Ямааны бор ноолуур       Дорнод 40,000
Ямааны бор ноолуур       Сүхбаатар 45,000
Ямааны бор ноолуур       Улаанбаатар 70,000
Тэмээний эр ноос       Завхан 3,000
Тэмээний эр ноос       Говь-Алтай 3,000
Тэмээний эр ноос       Дорноговь 3,500


Эх үүсвэр: www.1212.mn
Сэтгэгдэл
Нэр: *
Сэтгэгдэл: *
Хамгаалалтын код: *