Мэдээ, мэдээлэл

Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Цаг үе, үйл явдал
2017 оны 11 сарын хөдөө аж ахуйн зарим гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнэ
2017 оны 11 сарын хөдөө аж ахуйн зарим гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнэ

Статистик үзүүлэлт Аймаг 2017-11
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Завхан 26,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Говь-Алтай 20,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Баян-Өлгий 28,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Ховд 22,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Увс 20,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Орхон 22,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Өвөрхангай 22,500
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Булган 22,500
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Баянхонгор 20,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Архангай 27,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Хөвсгөл 20,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Төв 20,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Говьсүмбэр 20,500
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Сэлэнгэ 20,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Дорноговь 20,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Дархан-Уул 25,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Өмнөговь 20,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Дундговь 25,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Дорнод 20,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Сүхбаатар 25,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Хэнтий 26,000
2м-ээс доош урттай үхрийн шир       Улаанбаатар 24,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Завхан 28,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Говь-Алтай 25,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Ховд 25,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Увс 25,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Орхон 37,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Өвөрхангай 30,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Булган 35,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Баянхонгор 25,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Архангай 35,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Хөвсгөл 30,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Төв 35,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Говьсүмбэр 32,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Сэлэнгэ 35,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Дорноговь 36,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Дархан-Уул 38,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Дундговь 30,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Дорнод 30,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Сүхбаатар 32,500
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Хэнтий 40,000
2м-ээс дээш урттай үхрийн шир       Улаанбаатар 37,000
Адууны шир       Завхан 20,000
Адууны шир       Говь-Алтай 23,000
Адууны шир       Баян-Өлгий 25,000
Адууны шир       Ховд 20,000
Адууны шир       Увс 20,000
Адууны шир       Орхон 20,000
Адууны шир       Өвөрхангай 20,500
Адууны шир       Булган 19,500
Адууны шир       Баянхонгор 20,000
Адууны шир       Архангай 20,000
Адууны шир       Хөвсгөл 20,000
Адууны шир       Төв 21,000
Адууны шир       Говьсүмбэр 17,000
Адууны шир       Сэлэнгэ 17,000
Адууны шир       Дорноговь 20,000
Адууны шир       Дархан-Уул 20,000
Адууны шир       Өмнөговь 17,000
Адууны шир       Дундговь 20,000
Адууны шир       Дорнод 17,000
Адууны шир       Сүхбаатар 20,000
Адууны шир       Хэнтий 22,000
Адууны шир       Улаанбаатар 21,000
Хонины ноостой нэхий       Завхан 5,000
Хонины ноостой нэхий       Говь-Алтай 5,800
Хонины ноостой нэхий       Баян-Өлгий 4,000
Хонины ноостой нэхий       Ховд 5,000
Хонины ноостой нэхий       Увс 6,000
Хонины ноостой нэхий       Орхон 5,000
Хонины ноостой нэхий       Өвөрхангай 5,000
Хонины ноостой нэхий       Булган 5,250
Хонины ноостой нэхий       Баянхонгор 5,000
Хонины ноостой нэхий       Архангай 5,000
Хонины ноостой нэхий       Хөвсгөл 5,000
Хонины ноостой нэхий       Төв 2,000
Хонины ноостой нэхий       Говьсүмбэр 5,000
Хонины ноостой нэхий       Сэлэнгэ 4,000
Хонины ноостой нэхий       Дорноговь 5,000
Хонины ноостой нэхий       Дархан-Уул 6,000
Хонины ноостой нэхий       Өмнөговь 5,000
Хонины ноостой нэхий       Дундговь 6,000
Хонины ноостой нэхий       Дорнод 3,000
Хонины ноостой нэхий       Сүхбаатар 4,000
Хонины ноостой нэхий       Хэнтий 6,000
Хонины ноостой нэхий       Улаанбаатар 5,000
Ямааны ноолууртай арьс       Завхан 23,000
Ямааны ноолууртай арьс       Говь-Алтай 26,000
Ямааны ноолууртай арьс       Баян-Өлгий 25,000
Ямааны ноолууртай арьс       Ховд 25,000
Ямааны ноолууртай арьс       Увс 24,000
Ямааны ноолууртай арьс       Орхон 23,000
Ямааны ноолууртай арьс       Өвөрхангай 27,000
Ямааны ноолууртай арьс       Булган 20,000
Ямааны ноолууртай арьс       Баянхонгор 26,000
Ямааны ноолууртай арьс       Архангай 22,000
Ямааны ноолууртай арьс       Хөвсгөл 22,500
Ямааны ноолууртай арьс       Төв 26,000
Ямааны ноолууртай арьс       Говьсүмбэр 24,000
Ямааны ноолууртай арьс       Сэлэнгэ 20,000
Ямааны ноолууртай арьс       Дорноговь 25,000
Ямааны ноолууртай арьс       Дархан-Уул 24,000
Ямааны ноолууртай арьс       Өмнөговь 28,000
Ямааны ноолууртай арьс       Дундговь 29,000
Ямааны ноолууртай арьс       Дорнод 20,000
Ямааны ноолууртай арьс       Сүхбаатар 24,500
Ямааны ноолууртай арьс       Хэнтий 26,000
Ямааны ноолууртай арьс       Улаанбаатар 24,000
Ямааны цагаан ноолуур       Завхан 65,000
Ямааны цагаан ноолуур       Говь-Алтай 69,000
Ямааны цагаан ноолуур       Баян-Өлгий 60,000
Ямааны цагаан ноолуур       Ховд 65,000
Ямааны цагаан ноолуур       Увс 55,000
Ямааны цагаан ноолуур       Орхон 60,000
Ямааны цагаан ноолуур       Өвөрхангай 68,000
Ямааны цагаан ноолуур       Булган 50,000
Ямааны цагаан ноолуур       Баянхонгор 68,000
Ямааны цагаан ноолуур       Архангай 45,000
Ямааны цагаан ноолуур       Хөвсгөл 50,000
Ямааны цагаан ноолуур       Дорноговь 70,000
Ямааны цагаан ноолуур       Өмнөговь 65,000
Ямааны цагаан ноолуур       Дундговь 65,000
Ямааны цагаан ноолуур       Дорнод 40,000
Ямааны цагаан ноолуур       Сүхбаатар 50,000
Ямааны бор ноолуур       Завхан 65,000
Ямааны бор ноолуур       Говь-Алтай 69,000
Ямааны бор ноолуур       Баян-Өлгий 60,000
Ямааны бор ноолуур       Орхон 60,000
Ямааны бор ноолуур       Өвөрхангай 68,000
Ямааны бор ноолуур       Булган 50,000
Ямааны бор ноолуур       Баянхонгор 68,000
Ямааны бор ноолуур       Архангай 45,000
Ямааны бор ноолуур       Хөвсгөл 50,000
Ямааны бор ноолуур       Дорноговь 70,000
Ямааны бор ноолуур       Өмнөговь 65,000
Ямааны бор ноолуур       Дундговь 65,000
Ямааны бор ноолуур       Дорнод 40,000
Ямааны бор ноолуур       Сүхбаатар 50,000

Эх үүсвэр: www.nso.mn
Сэтгэгдэл
Нэр: *
Сэтгэгдэл: *
Хамгаалалтын код: *