Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Төсөл, хөтөлбөр
“Малын индексжүүлсэн даатгал” төсөл
Санхүүжүүлэгч байгууллага: Дэлхийн банк
Хэрэгжих хугацаа: 2005-2013