Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Төсөл, хөтөлбөр
“Цөлжилтийг бууруулах, газрын тогтвортой менежмент” төсөл
Санхүүжүүлэгч байгууллага: Нидерландын ЗГ, ШХА, НҮБХХ
Хэрэгжих хугацаа: 2008-2012