Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Төсөл, хөтөлбөр
“Хөдөөг хөгжүүлэх сургалт” төсөл
Санхүүжүүлэгч байгууллага: Канад улс, ОУХА
Хэрэгжих хугацаа: 2004-2010