Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Төсөл, хөтөлбөр
“Сүү үйлдвэрийн явцад гарах алдагдлыг багасгах замаар МУ-ын сүүний үйлдвэрлэл, хангамжийг нэмэгдүүлэх” төсөл
Санхүүжүүлэгч байгууллага: КR-1 хуримтлалын сан
Хэрэгжих хугацаа: 2007-2009