Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Төсөл, хөтөлбөр
“Ядуу малчин өрхүүдэд зориулсан уст цэг ба нэвтрүүлэх төв байгуулахад туслах” төсөл
Санхүүжүүлэгч байгууллага: АХБ, Ядуурлыг бууруулах Японы сан
Хэрэгжих хугацаа: 2008-2011