Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Төсөл, хөтөлбөр
“Монголд үйлдвэрлэл хөгжүүлье” төсөл
Санхүүжүүлэгч байгууллага: НҮБХХ, Япон улсын засгийн газар
Хэрэгжих хугацаа: 2008-2012