Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Төсөл, хөтөлбөр
“Монгол Улсад Хүнсний үнийн хөөрөгдөлд өртөгдсөн бага орлоготой өрхийн аж ахуйнуудыг дэмжих” төсөл
Санхүүжүүлэгч байгууллага: НҮБ-ын ХХААБ
Хэрэгжих хугацаа: 2009