Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Төсөл, хөтөлбөр
“Монгол улсын Сүхбаатар аймгийн хагас цөлжиттэй хэсгийн усны нөөцийн хангамж болон сэргээн засварлалт” төсөл
Санхүүжүүлэгч байгууллага: БНЧУ-ын Засгийн газар
Хэрэгжих хугацаа: 2007-2009