Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Төсөл, хөтөлбөр
“Махны ариун цэврийн эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах” ТТ төсөл
Санхүүжүүлэгч байгууллага: НҮБ-ын ХХААБ
Хэрэгжих хугацаа: 2008-2010