Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Төсөл, хөтөлбөр
"Төвийн аймгуудад мал ээмэгжүүлэх" төсөл
Санхүүжүүлэгч байгууллага: БНЧУ-ын Засгийн газар
Хэрэгжих хугацаа: 2007-2009