Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Төсөл, хөтөлбөр
“МУ-ын Малын үржлийн ажлыг шинэчлэн сайжруулах” төсөл
Санхүүжүүлэгч байгууллага: НҮБ-ын ХХААБ
Хэрэгжих хугацаа: 2008-2010