Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Төсөл, хөтөлбөр
“Шувууны томуу, хүний томуугийн тархалттай тэмцэх чадвахийг сайжруулах” төсөл
Санхүүжүүлэгч байгууллага: Дэлхийн банк
Хэрэгжих хугацаа: 2009-2010