Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Төсөл, хөтөлбөр
“Эмзэг бүлгийн хүн амын хүнсний баталгаат байдлыг сайжруулах” төсөл
Санхүүжүүлэгч байгууллага: НҮБ
Хэрэгжих хугацаа: 2010-2012