Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Төсөл, хөтөлбөр
“Азийн хөдөө аж ахуйн технологийн мэдээллийн сүлжээ байгуулах” төсөл
Санхүүжүүлэгч байгууллага: Азийн хүнс, хөдөө аж ахуйн хамтын ажиллагааны санаачлага байгууллага
Хэрэгжих хугацаа: 2010-2012