Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Төсөл, хөтөлбөр
ХААҮШУОНТөвийн гадаад орон, Олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрүүд
Санхүүжүүлэгч байгууллага: .
Хэрэгжих хугацаа: .
ХААҮШУОНТөв нь гадаад  орны  олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, тодорхой төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
БНСУ-ын Олон улсын хамтын ажиллагааны “Койка”, “Жи-Си-Эс” ТББ, “Поско” групп, Хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих газар,  ХАА-н төслийн газар, Азийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн санаачлага байгууллага, Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний чанарын үнэлгээний институт,Япон улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны “Жайка” байгууллага, Швейцари улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны хөгжлийн агентлаг, Австрали улсын Күийнслендийн Их сургуультай хамтын ажиллагаааны санамж бичиг, гэрээ байгуулан дараах төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
ХААҮШУОНТөвийн гадаад орон, Олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр
хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрүүд
 
 
Дд
 
Хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрийн нэр
Санхүүжүүлэгч орон,
 Олон улсын байгууллага
 
Санхүүжилтийн хэмжээ
 
Хэрэгжих хугацаа
 
Тайлбар
1 Япон улсын “Жайка” байгууллагын санхүүжилтээр 2014-2019 онуудад хэрэгжүүлэх “Монголын мал эмнэлэг ба мал аж ахуйн салбарын хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх төсөл” Япон Улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны “Жайка” байгууллага 10 сая ам.доллар 2014-2019 он ХААИС-тай хамтран
2 “ХАА-н технологийн  мэдээлэлийн сүлжээ байгуулах” төсөлбүсийн 10 орон Азийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн санаачлага байгууллага 50.0 мянган ам.доллар 2014-2016 он  
3 “ХАА-н бүтээгдэхүүний тогтвортой хангамжийн хүрээнд зоорины технологийг сайжруулах болон танилцуулах” төсөл Япон Улсын “Жайка” байгууллага 300.0 мянган ам.доллар 2014-2017 Төв аймгийн Борнуур суманд
4 “Олон наст тэжээлийн ургамал, царгас тарилах, тэжээлийн ургамлын үр үржүүлгийн загвар аж ахуй байгуулах” төсөл БНСУ-ын Хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих газрын “КОПИА” төв 90.0 мянган ам.доллар 2014-2016 он ХААҮШУОНТ
5 “Буудайн элит үр гаргах, үр үржүүлэх” төсөл БНСУ-ын Хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих газрын “КОПИА” төв 165.0 мянган ам.доллар 2014-2016 он Дарханы УГТСЭШХ-тэй
хамтран
6 “Тэжээл, тэжээллэгийг сайжруулан мах, ноосны хонины ашиг, шим, удамшлын чанарыг дээшлүүлэх” төсөл БНСУ-ын Хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих газын “КОПИА” төв 67.0 мянган ам.доллар 2014-2016 он МААЭШХүрээлэнтэй хамтран
7 “Сургалт, туршилт, судалгаа, үйлдвэрлэлийн загвар төв байгуулах” төсөл БНСУ-ын Хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих газрын “КОПИА” төв 180.0 мянган ам.доллар 2015-2017 он ХААҮШУОНТ
8 “Ногоон алт” хөтөлбөрийн “ХАА-н экстейншиний” бүрэлдэхүүн хэсэг Швейцари улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг 9.88 сая швейцари франк 2014-2016 он Монгол улсын баруун бүс, Завхан, Увс, ховд, Говь-Алтай, Баян-Өлгий, Архангай, Баянхонгор аймаг.
9 “Орон нутгийн удирдагч бэлтгэх сургалт” төсөл БНСУ-ын “КОЙКА”, “Жи-Си-Эс” Олон улсын ТББ, “Поско” групп Жил бүр 60-120 сая төгрөг 2009-2020 он 21 аймаг, УБ хотын бүх дүүрэг