Ном, товхимол

илүү

Баннер

Холбоос

Сургалт
Арга хэмжээний нэр Хаана зохион байгуулсан Зохион байгуулсан он, сар, өдөр Хүний тоо Зохион байгуулсан байгууллага, хувь хүн Санхүүжилт
Хөдөө аж ахуйн экстейншиний чиглэлээр
1. Үзүүлэх сургалт Хэнтий аймгийн Хэрлэн сум 2011.10.19-20 30 Б.Амар,П.Түмэнбаяр,аймгийн ХААНТ-ийн менежер Ц.Эрдэнэбулган “ЖАЙКА”-ын “Мал аж ахуй, газар тариалан хосолсон аж ахуйг хөгжүүлэх экстейншиний тогтолцоог бэхжүүлэх” төсөл
Тайлбар:
 
2. ХАА-н экстеиншин Булган 2010 оны 4-р сарын 12-13 25 Ж.Санжжамц, Г.Эрдэнэбилэг ХААХОУС ХЯБХ
3. ХАА-н экстеиншин Булган 2010 оны 12-р сарын 12-15 25 П.Түмэнбаяр Г.Эрдэнэчиэг АХБ
Тайлбар:
“Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил” төсөл
4. ХАА-н экстеиншин Хөвсгөл 2010 оны 12-р сарын 16-17 30 П.Түмэнбаяр Г.Эрдэнэчиэг АХБ
Тайлбар:
“Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил” төсөл
5. ХАА-н экстеиншин Говь-Алтай 2010 оны 12-р сарын 20-21 30 Ж.Санжжамц АХБ
Тайлбар:
“Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил” төсөл
6. ХАА-н экстеиншин Архангай 2010 оны 12-р сарын 12-15 30 Ж.Санжжамц АХБ
Тайлбар:
“Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил” төсөл
7. ХАА-н экстеиншин Завхан 2010 оны 12-р сарын 16-17 30 Ж.Санжжамц АХБ
Тайлбар:
“Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил” төсөл
8. ХАА-н экстеиншин Дундговь 2010 оны 12-р сарын 12-15 20 Д.Даваадорж АХБ
Тайлбар: <
“Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил” төсөл
9. ХАА-н экстейншиний үндсэн зарчмууд Улаанбаатар 2010 оны 10-р сарын 12-13 80 Д.Даваадорж, Ж.Санжжамц ЖАЙКА
10. ХАА-н экстейншиний үндсэн зарчмууд Хэнтий 2010 оны 09-р сарын 09-10 25 Д.Даваадорж, Ж.Санжжамц ЖАЙКА
11. ХАА-н экстейншиний үндсэн зарчмууд Орхон 2010 оны 8-р сарын 26, 27 29 Д.Даваадорж, Ж.Санжжамц ЖАЙКА
12. ХАА-н экстейншиний үндсэн зарчмууд Дархан-Уул 2010 оны 8-р сарын 18, 19 30 Д.Даваадорж, Ж.Санжжамц ЖАЙКА
13. ХАА-н экстейншиний үндсэн зарчмууд Дорноговь 2010 оны 05-р сарын 10 30 Д.Даваадорж ХААҮШУОНТ
Мал аж ахуй, мал эмнэлгийн чиглэлээр
14. Малын тэжээл үйлдвэрлэх, зохиомол хээлтүүлэг Хэнтий 2010 оны 9-р сарын 9-10 30 Н.Энхтөр, хөтөлбөрийн зөвлөх ӨӨХА-ны хөтөлбөр
15. Мэдээлэл дамжуулах, зөвлөгөө өгөх Дундговь 2010 оны 6-р сарын 12-13 23 Д.Даваадорж “Эрсдэлгүй мал аж ахуй төв” ТББ
16. Мэдээлэл дамжуулах, зөвлөгөө өгөх Дундговь 2010 оны 6-р сарын 12-13 25 Д.Даваадорж “Эрсдэлгүй мал аж ахуй төв” ТББ
17. Хувийн мал эмнэлгийг чадавхжуулах асуудалд Дорноговь 2010 оны 3-р сарын 29-30 27 Д.Даваадорж “Эрсдэлгүй мал аж ахуй төв” ТББ
18. Хувийн мал эмнэлгийг чадавхжуулах асуудалд Сүхбаатар 2010 оны 3-р сарын 25-26 38 Д.Даваадорж “Эрсдэлгүй мал аж ахуй төв” ТББ
19. Бэлчээрийн менежмент, бэлчээрийг нөхөн сэргээх, урвчилан сэргийлэх Архангай /Эрдэнэмандал, Хайрхан сум/ 2010 оны 6-р сарын 15-16 30 П.Түмэнбаяр, мэргэжилтэн зөвлөх ХААХОУС ХЯБХ
20. Эрчимжсэн аргаар үхэр, хонины мах үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх арга Архангай 2010 оны 5-р сарын 10-11 30 П.Түмэнбаяр, мэргэжилтэн зөвлөх ХААХОУС ХЯБХ
1 2 3 >> >I Нийт тоо: 20